Przejdź do treści

dr hab. inż. Jacek Leśnikowski

Jestem absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Łódzkiej. Stopień magistra inżyniera otrzymałem w 1990 roku. Doktorat obroniłem na Wydziale Inżynierii i Marketingu Tekstyliów PŁ w 2003 roku. Dyplom doktora habilitowanego w dyscyplinie włókiennictwo uzyskałem w 2013 roku. Obecnie jestem pracownikiem naukowo-dydaktycznym Instytutu Architektury Tekstyliów, Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów PŁ. Moja działalność naukowa wpisuje się w dyscyplinę inżynieria materiałowa. Głównymi obszarami mojej działalności naukowej są pomiary wielkości nieelektrycznych metodami elektrycznymi, instrumentacja pomiarów,  projektowanie i budowa aparatury pomiarowej, automatyka i automatyzacja procesów przemysłowych, komputerowe metody pomiarowe, zastosowania elektroniki w Tekstronice, tekstylne linie sygnałowe. Jestem autorem lub współautorem artykułów naukowych opublikowanych w czasopismach oraz referatów wygłoszonych na konferencjach krajowych i międzynarodowych.
Więcej informacji o moim dorobku naukowym można znaleźć na stronie: https://orcid.org/0000-0002-4938-6835.

Jestem członkiem wydziałowych i uczelnianych komisji. Jestem także konstruktorem i współwykonawcą kilkudziesięciu przyrządów pomiarowych, z czego kilkanaście jest wykorzystywanych do pomiarów w różnych jednostkach badawczych oraz zakładach przemysłowych w Polsce. Jestem również autorem lub współautorem kilku patentów. Za swoje prace otrzymałem kilkanaście medali na międzynarodowych i krajowych wystawach wynalazków i innowacji. Zostałem również nagrodzony Pucharem i 4 dyplomami Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W 2008 roku zostałem nagrodzony Nagrodą Specjalną Firi Award for the Best Invention na  Międzynarodowej Wystawie Wynalazków Nowe Techniki i Produkty, Festiwal Wynalazców w Suzhou w Chinach. W 2009 roku otrzymałem wraz ze współpracownikami Polską Nagrodę I stopnia w kategorii prace badawczo-naukowe opracowanie „Ubranie strażackie z systemem monitorowania parametrów fizjologicznych”. Za opracowanie to otrzymałem również Łódzkie Eureka 2009, wyróżnienie przyznane przez Radę ds. Szkolnictwa Wyższego i Nauki przy Prezydencie Łodzi promujące łódzkich naukowców i twórców. Otrzymałem również dyplomy za działalność naukową, dydaktyczno-naukową oraz nagrody w ramach wspierania doskonałości naukowej Politechniki Łódzkiej.