Przejdź do treści

Deklaracja dostępności cyfrowej strony internetowej iat.p.lodz.pl

Deklaracja dostępności

Instytut Architektury Tekstyliów Politechniki Łódzkiej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej iat.p.lodz.pl

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: . Data ostatniej istotnej aktualizacji: .

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Serwis internetowy Politechniki Łódzkiej, a także część treści na nim zamieszczonych powstały przed wejściem w życie powyższej ustawy. W związku z tym trwają prace nad uaktualnieniem strony oraz poprawą jej dostępności.

Główne niezgodności i wyłączenia:

  • brak napisów w udostępnianych filmach,
  • kolejność nagłówków na stronie,
  • możliwość pomijania bloków (skip linki),
  • zrozumiałość linków oraz ich cel (w kontekście).

Strona jest sukcesywnie dostosowywana do nowych wymagań.

Data sporządzenia Deklaracji

Oświadczenie sporządzono dnia: .

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacja na temat utworzonych na stronie internetowej skrótów klawiszowych

Serwis nie zawiera skrótów klawiaturowych, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z nami telefonicznie lub mailowo.

Kontakt do jednostki odpowiedzialnej za prowadzenie strony

Instytut Architektury Tekstyliów Politechniki Łódzkiej

ul. Żeromskiego 116, 90-543 Łódź, budynek A33, pokój 208 - sekretariat

Kontakt telefoniczny: 42 631 33 50
E-mail: w4i41@adm.p.lodz.pl

Kontakt w sprawie uzyskania wsparcia organizacyjnego lub edukacyjnego

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych Politechniki Łódzkiej

Kontakt telefoniczny: 42 631 28 87
E-mail: bon@adm.p.lodz.pl

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Informacje o sposobie kontaktu z Rzecznikiem Praw Obywatelskich dostępne są na dedykowanej stronie internetowej.

Dostępność architektoniczna

Instytut Architektury Tekstyliów Politechniki Łódzkiej znajduje się w budynku Wydziału Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów A33, ul. Żeromskiego 116, 90-543 Łódź.

Przy wejściu B zainstalowany jest podnośnik hydrauliczny dla osób niepełnosprawnych umożliwiający pokonanie bariery architektonicznej w postaci schodów wejściowych do budynku. Podnośnik uruchamiany jest zamontowanymi na ściance schodów i na poręczy włącznikami. Odblokowanie włączników przy pomocy pilota znajdującego się w Dziekanacie Wydziału lub na portierni (nr telefonu na portiernię znajduje się na tablicy informacyjnej na podnośniku). W razie zaistnienia potrzeby skorzystania z podnośnika należy pobrać pilota z Dziekanatu albo z portierni lub poprosić telefonicznie o dostarczenie pilota osobie przy podnośniku. Osoby stale korzystające z podnośnika zostaną wyposażone we własnego pilota.
Wejście B wyposażono w automatyczne otwieranie drzwi wejściowych.

Obok podnośnika wyznaczono dwa miejsca parkingowe dla pojazdów osób niepełnosprawnych. Miejsca są oznaczone tablicami zamontowanymi na ścianie budynku w obszarze parkowania.

W budynku przy wejściu C znajduje się wewnętrzna winda z przeznaczeniem dla osób niepełnosprawnych.

Osoba niepełnosprawna może wejść do budynku z psem przewodnikiem.

Dziekanat Wydziału jest wyposażony w przenośną pętlę indukcyjną SmartLoop wspomagającą komunikację z osobami noszącymi aparaty słuchowe.